Skip to content

Teamwerk in de Wijk

Twitter: @Teamwerk_Wijk

Vrijwel alle gemeenten in Nederland werken met wijkteams in het sociale domein en de jeugdzorg. Zij geven echter vrijwel allemaal op eigen wijze invulling aan de organisatie, aansturing en missie van de teams. Het onderzoeksproject Teamwerk in de Wijk heeft als doelstelling om te achterhalen welke kenmerken van wijkteams bijdragen aan de succesvolle transformatie van het sociaal domein en de jeugdzorg. Het uitgangspunt is om hierbij te leren van de verschillende wijkteamkenmerken tussen en binnen gemeenten, en de ontwikkeling van wijkteams te volgen over de tijd heen.

Het onderzoeksproject Teamwerk in de Wijk is een samenwerking van de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en de regio Holland-Rijnland. Gedurende drie jaar zijn meer dan 100 wijkteams onderzocht met een jaarlijkse vragenlijst onder de teamleden en de teamleiders. Bevindingen zijn in jaarlijkse stadsrapportages (overzicht van bevindingen per gemeente) en teamrapportages (factsheet met belangrijkste bevindingen voor elk team) gecommuniceerd.

 

Kernthema’s

Waar er in het publieke debat veel aandacht is voor de transitie (bijvoorbeeld gemeentelijk beleid over organisatie, inkoop en aansturing), richt dit onderzoek zich op de transformatie van individuele wijkteams, hun teamleden en teamleiders. Het onderzoek genereert kennis over vier kernthema’s:

  1. Leren en innoveren. De transformatie van het sociaal domein beoogt meer maatwerk in de lokale context van teams te realiseren. Teamleren en teaminnovatie liggen hieraan ten grondslag. In hoeverre zijn wijkteams in staat te leren en innoveren? Welke factoren versterken en hinderen de mogelijkheden voor wijkteams om te leren en te innoveren?
  2. Leiderschap en zelfsturing. Leiderschap is cruciaal voor het functioneren en presteren van een team. Het onderzoek brengt in kaart welk typen leiderschapsgedrag aanwezig zijn in het team, zoals visionair, dienend of taakgericht leiderschap. Daarnaast is van belang wie leiderschap uitoefent: is dat enkel de teamleider, of is leiderschap een gedeelde activiteit onder leden van het team?
  3. Interdisciplinaire samenwerking. Interdisciplinaire teams brengen professionals met verschillende professies en disciplinaire achtergronden bijeen. In welke omstandigheden leidt dit tot een verrijking van samenwerking binnen en buiten de teamgrenzen, en in welke situaties zorgt het voor bemoeilijking van de samenwerking?
  4. Bureaucratie, administratieve druk en ruimte voor de professional. Ruimte voor de professional is gewenst, maar het loslaten van regels kan zorgen voor onzekerheid. Het onderzoek brengt in kaart welke regels en procedures het team helpen in het werk, en welke regels worden ervaren als overbodige bureaucratie. In hoeverre bieden samenwerking en leiderschap mogelijkheden om minder regelgestuurd te werken?

 

Doe mee met Teamwerk in de Wijk!

Vanaf 2020 gaat het onderzoeksproject voor drie jaar verder. Het is onze ambitie om daarbij gebruik te gaan maken van ondersteunende, administratieve data van het CBS. Het is nu mogelijk voor andere gemeentes om zich aan te melden en deel te nemen aan het onderzoek. Op deze manier maakt uw gemeente deel uit van een groeiende groep van gemeentes die met elkaar wetenschappelijke inzichten genereert om de transformatie te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij (j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl).